Algemene Verkoopsvoorwaarden

Webshop voor particulieren en bedrijven (excl. sanitaire installateurs/onderhoud)

Ondernemingsgegevens

GWP NV

E. De Coussemakerstraat 35

B-2050 Antwerpen

Tel . : +32 (0)3 237.36.05

e-mail : info@goodwaterproducts.com

www.goodwaterproducts.com


1. Toepasselijkheid

Via de webshop wenst GWP NV (hierna “GWP”) producten en onderdelen aan te bieden aan natuurlijke personen (B2C) en rechtspersonen (B2B) (hierna “Klant”). Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een Klant via de webshop van GWP. Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door GWP aanvaard zijn. Situaties die niet in deze Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals GBP en USD), steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GWP niet. GWP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. GWP is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. onze producten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op info@goodwaterproducts.com Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GWP. GWP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. De overeenkomst & betaalwijze

Een overeenkomst komt tot stand van zodra de Klant een orderbevestiging ontvangt van GWP op een door de Klant doorgegeven e-mailadres. GWP en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat deze elektronische communicaties gelijkwaardig zijn aan een bindende en geldige overeenkomst. Met name het ontbreken van een gewone of digitale handtekening doet geen afbreuk aan de geldigheid en aanvaarding ervan. Zover de wet het toelaat, gelden de betrokken elektronische bestanden als een vermoeden van bewijs. De betaling gebeurt steeds via het online betaalplatform van de webshop. De Klant heeft de keuze om te betalen via kredietkaart of via bankkaart. GWP zorgt voor een veilige online betaalomgeving via een internationaal erkende aanbieder van online betaalsoftware en beveiligingssystemen waarmee uw betaalgegevens worden versleuteld. GWP meent ter goeder trouw alle mogelijke maatregelen te hebben genomen om een veilige betaling te garanderen. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen GWP worden ingeroepen. GWP is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra een overeenkomst tot stand is gekomen, zal GWP de orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de 30 dagen uitvoeren, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk bepaald. Artikelen besteld via de webshop worden geleverd op het adres dat door de Klant werd kenbaar gemaakt. De levering gebeurt door Bpost, DPD of DHL conform hun leveringsmethoden. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien het order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij het order heeft geplaatst een bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dit geval van ontbinding, zal GWP de Klant uiterlijk binnen de 14 dagen na ontbinding het bedrag dat de Klant betaald heeft terugbetalen. De Klant heeft echter geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan GWP via info@goodwaterproducts.com . GWP zal er alles aan doen dit recht te zetten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van GWP. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de artikelen te vervoeren.

6. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van natuurlijk persoon (B2C) producten online aankopen bij GWP. Indien het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn vangt aan de dag na ontvangst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via info@goodwaterproducts.com) GWP op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie onderaan), maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 3 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan GWP heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig werden teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van bewijs van verzending. Enkel artikelen die geen schade vertonen of sporen van buitensporig gebruik en die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

7. Kosten en terugbetaling in geval van herroeping.

De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant. De Klant zorgt ervoor dat de artikelen tijdens de retourzending voldoende beschermd zijn. Bij eventuele schade behoudt GWP zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal GWP alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten indien van toepassing, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat GWP alle artikelen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. GWP betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8. Wettelijke Garantie bij online aankoop.

Conform de wettelijke bepalingen geldt voor de door GWP geleverde artikelen een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Voor aankopen via een tussenpersoon, dient de Klant zich te richten tot deze partij. GWP is bovendien nooit gebonden aan bijkomende garanties die eventueel aangeboden worden door een tussenpersoon. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs of factuur kunnen voorleggen, zoniet is de wettelijke garantie niet van toepassing. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant GWP zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien blijkt dat de wettelijke garantie van toepassing is, zal GWP naar haar keuze de geleverde artikelen kosteloos vervangen of repareren. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van gewoonlijke of normale slijtage, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

9. Commerciële Garantie : garantieverlenging

Onverminderd de wettelijke garanties, kan de Klant steeds gebruik maken van een garantieverlenging op voorwaarde dat hij zich hiervoor registreert bij GWP en de doseerpatronen vervangt van zodra de ingebouwde akoestische verwittiging in werking treedt. De garantieverlenging gaat in de dag na de beïndiging van de wettelijke garantietermijn van 2 jaar en geldt voor 8 jaar. Alle plichten en rechten van de wettelijke garantie zoals omschreven in art. 8 worden gedurende deze periode overgenomen. GWP biedt deze garantieverlenging zowel op artikelen die rechstreeks gekocht werden op de webshop, als op artikelen die aangekocht werden bij een tussenpersoon. De garantieverlenging is enkel van toepassing op het doseertoestel en niet op de doseerpatronen. Om van deze garantieverlenging te kunnen genieten, dient de Klant zich na de dag van ingebruikname binnen een termijn van 6 maanden te registreren op de garantieportaal van www.goodwaterproducts.com . Na registratie krijgt de Klant via e-mail zijn garantiecertificaat toegestuurd. De Klant dient dit certificaat steeds voor te leggen indien hij beroep wenst te doen op de garantieverlenging. GWP neemt de verzendkosten voor de vervangonderdelen tijdens de garantieverlenging voor zijn rekening. GWP behoudt wel het recht om de defecte onderdelen retour te ontvangen indien zij dit nodig acht.

10. Aansprakelijkheid bij installatie

GWP is als producent en leverancier van goederen gebonden aan wettelijke garantiebepalingen mbt tot deze artikelen (cfr. Artikel 8). Installaties vallen hier niet onder. De Klant dient steeds op eigen kosten en op eigen risico de installatie te voorzien. De installatiehandleiding en –video die ter beschikking wordt gesteld door GWP, is slechts een niet-bindend en adviserend hulpmiddel. De Klant blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor de eigen installatie van onze goederen. Alle eventuele directe en indirecte schade van welke aard ook, alsook schade aan derden en alle gevolgschade, als gevolg van een gebrekkige installatie, vallen volledig ten laste van de Klant. GWP kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden. GWP raadt klanten aan om steeds beroep te doen op professionele en erkende sanitaire installateurs, teneinde te kunnen rekenen op hun professionele aansprakelijkheid.

11. Klachtenbehandeling

Voor eventuele klachten kan de Klant steeds terecht op info@goodwaterproducts.com . GWP zal steeds streven om deze klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf datum van ontvangst te beantwoorden. Bij klachten dient de Klant zich allereerst te wenden tot GWP. Tevens is het mogelijk om klachten te melden via het Europees ODR platform .

12. Privacy

Alle informatie met betrekking tot Privacy werd samengebracht onder de Privacyclausule op de website van GWP.

13. Gebruik van cookies

Alle informatie met betrekking tot het gebruik van cookies werd samengebracht onder de Privacyclausule op de website van GWP.

14. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door GWP om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

15. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van GWP. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

16. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

17. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping


Nieuwe patronen nodig? 

Bestel eenvoudig en snel online. Steeds gratis levering.